کد خبر :220370
پاداشی با رنگ و بوی فرنگی
وقتی نگاه فرهنگی در ورزش نهادینه نشده باشد، نتیجه این می شود که پاداش به موفقیت های ملی نیز دلاری و غربی می شود.