کد خبر :233915
خط قرمز بانک‌ها دور 25 سال بنگاه‌داری؟!
گسترش سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد بانک‌ها و سودآوری ناشی از آن، همچنین قرار گرفتن بخش قابل توجهی از سرمایه پایه آنها بر محور سهام شرکتها، تمایل بانکها برای تطبیق با قوانین شرکت‌داری بانک مرکزی و خروج از بنگاهداری را قابل تامل می کند.