کد خبر :234790
شنیدن حرف همسر و پذیرش سخنان او آرامش را بر زندگانی حکفرما می سازد!
قدس انلاین_مصطفی لعل شاطری: خانواده یک سازمان کوچک و بسیار دقیق و حساس است که به حضور کامل زن و مرد به عنوان دو فرد کامل که دارای رشد فکری و شخصیتی باشند نیازمند است.