کد خبر :234828
مش غضنفر و کودکان بی هویت
مو هَروَختِ روز از تو میلانِ پوشتیما رَد مُرُم مِبینُم دوتا بِچّه هفت هشت ساله جلو دَرِ یَک خِنِهه دِرَن بِرِی خودِشا بازی مُکُنَن.