کد خبر :235065
رییس جمهوری در جلسات هیات دولت با اجماع اعضا تصمیم می گیرد
دبیر هیات دولت می گوید که آگاهی و گستره دانش رییس جمهوری در موضوعات مختلف برای وی و شاید خیلی از اعضای دولت بسیار جالب و در مواردی به دلیل تفاوت با زمینه های تحصیلی و تجربی وی ، شگفت آور است.