کد خبر :235212
گشودن این سفره فریاد شیطان را در می آورد
قدس آنلاین: آگاه باشید نماز سفره گسترده خدا در زمین است که خداوند آن را روزی پنج بار برای اهل رحمتش (افراد شایسته رحمت) گوارا نموده است.