213474 تغییر تابعیت کماندار ملی‌پوش/ زمانی‌نژاد برای آمریکا تیر زد ملی‌پوش تیروکمان ایران و دارنده نشان طلای آسیا تابعیت آمریکا را پذیرفت تا از این پس در تیم ملی این کشور تیر پرتاب کند.<BR> <BR>