220169 حکایت شهر سه میلیون نفری که فقط چهار میز تنیس دارد/ ظرفیت هایی که پشت درهای کمبود مانده اند تنیس روی میز خراسان رضوی مانند بسیاری از رشته های دیگر از کمبود امکانات رنج می برد اما کاستی های موجود در این رشته ورزشی باعث شده تا هیئت تنیس روی میز استان پهناور خراسان رضوی با جمعیتی حدود شش میلیون نفر و کلان شهر مشهد با جمعیتی سه میلیون نفری فقط چهار میز پینگ پنگ در اختیار داشته باشد.