226356 قدس یک تخلف فاحش بانکی را واکاوی می کند ؛ اخذ سود 45 درصدی لیزینگی ها گروه اقتصادی- فرزانه غلامی - اشتهای سیری ناپذیر بانکها برای کسب سود در حوزه لیزینگ خودرو و مسکن حالا به اوج رسیده و مشتریان را به پرداخت سودهای حدود 50 درصدی وادار کرده است.<BR>