229080 اعتقاداتی منحصر به فرد در باب زورخانه از التماس دعا به مرشد و خاکبوسی گود تا نذر روغن و 110 بار ذکر یا علی قدس انلاین_مصطفی لعل شاطری: بنا به گواهی متون تاریخی، ورزش زورخانه ای یکی از قدیمی ترین ورزش های ایران می باشد که در تمامی اعصار، با افتان و خیزانی، پیوسته جاری و ساری بوده است و در درون خود پهلوانان بنامی را تربیت و سلوک جوانمردی را به خیل عظیمی از کسانی که در این ورزش گام نهاده اند، آموخته است.