229163 پیش‌بینی رفتار کودک با مانیتوری هوشمند قدس آنلاین - زهره صداقت: مانیتور هوشمند کودک، Sproutlingیاد می گیرد و رفتار کودک را پیش بینی می کند.