231436 به بهانه 5 شهریور؛ بزرگداشت محمد بن زکریای رازی کتاب این پزشک ایرانی به مدت پانصد سال در دانشگاه های اروپا تدریس می شد! قدس انلاین_مصطفی لعل شاطری: بدون تردید رازی بنیانگذار واقعی طب و پزشکی در جهان اسلام و ایران است. اهمیت رازی در طب اولا به سبب اطلاعات بسیار وسیع و کامل و علمی او در این فن است، ثانیا در تالیفات متنوعی است که در این علم به مقصود و منظورهای مختلف طبی انجام داده و ثالثا در تجربه ها و تحقیقات جدید که منجر به یافتن داروهای تازه و معالجات تازه یا کشف معالجه بعضی از امراض مثل آبله شده است.