233373 خودروی نیم میلیاردی که آغل گوسفندان است+عکس یک دامدار عربستانی خودرو رنجرور(RANGE ROVER) مدل 2014 خود را به آغل گوسفندان و وسیله حمل و نقل علوفه تبدیل کرد.