233953 قاضی‌پور در گفتگو مطرح کرد: فساد 80 کانتینر مواد اولیه به دلیل تعلل بانک پاسارگاد /نامشخص بودن زمان تحقیق تفحص اگر در تحقیق و تفحص مشخص شود که بانک تقصیری نداشته است نمایندگان قبول خواهند کرد اما در صورتیکه عکس آن اثبات شود گردنمان از بشکه نفت هم کلفت‌تر خواهد بود.