235212 گشودن این سفره فریاد شیطان را در می آورد قدس آنلاین: آگاه باشید نماز سفره گسترده خدا در زمین است که خداوند آن را روزی پنج بار برای اهل رحمتش (افراد شایسته رحمت) گوارا نموده است.<BR>